nieuws

BLOG Terugvorderen BTW voor 1 januari 2017 gedeeltelijk afgewezen door belastingdienst

Retailing 2140

BLOG Terugvorderen BTW voor 1 januari 2017 gedeeltelijk afgewezen door belastingdienst
De belastingdienst vindt dat uit de door de klantrelaties opgemaakte facturen en overige administratieve bescheiden / informatie niet is voldaan aan de geldende BTW-vereisten voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6%. Foto Peter Roek

In de voorbije periode heeft H&L voor de Rijwielbranche onderhandelingen gevoerd met de Belastingdienst inzake de toepassing van het verlaagde BTW-tarief voor bepaalde ook door u verrichtte / te verrichten activiteiten. Met name uw werkzaamheden in het kader van serviceverlening, onderhoud en het herstellen van rijwielen voor uw klanten hebben daarbij onze bijzondere aandacht gehad. De Belastingdienst heeft ons bevestigd dat u – onder strikte voorwaarden – vanaf 1 januari 2017 voor de hiervoor genoemde werkzaamheden het verlaagde BTW-tarief van 6% kan toepassen.

– Deze tekst is aangeleverd door H&L Accountants & Belastingadviseurs –

Voor de jaren vóór 1 januari 2017 heeft de Belastingdienst van H&L als ‘Horizontaal Toezicht-kantoor’ geëist om enkele van haar kantoorrelaties – welke geacht worden representatief te zijn voor haar overige kantoorrelaties in de rijwielbranche – als cases-specifiek tot uitgangspunt te hanteren. Onderwerp van H&L’s onderhandelingen zijn onder meer de administratieve vastleggingen, de opgemaakte facturen, de eventuele gekoppelde service-/onderhoudskaarten, de (digitale) fietspaspoorten, de communicatie met de afnemers, het gebruikte kassasysteem en de daarmee samenhangende BTW-vereisten van de leveringen en diensten aan de afnemer geweest. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de bij H&L bekende en de aan H&L door derden aangeleverde branche-informatie. Bovendien heeft de Belastingdienst in het kader van de zogenaamde ‘vrije bewijsleer’ de mogelijkheid van getuigenverhoor van uw afnemer(s) ter meerdere bewijsvoering geopperd. In het algemeen is H&L van mening dat die optie niet verstandig is.

Niet voldaan aan de geldende BTW-vereisten

De Belastingdienst heeft uiteindelijk gemeend dat uit de door de klantrelaties opgemaakte facturen en overige administratieve bescheiden / informatie niet is voldaan aan de geldende BTW-vereisten voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6%. De Belastingdienst heeft haar inhoudelijke beweegredenen en standpunten verwoord.

Alsnog nadere beoordeling voor verlaagd BTW-tarief 

Als u meent dat u wél een juiste opmaak van uw facturen heeft en wél een betere vastlegging van uw leveringen en diensten aan uw afnemers in uw administratie heeft, is de afspraak met de Belastingdienst gemaakt dat in voorkomende ‘blijkende’ gevallen alsnog een nadere beoordeling voor mogelijke toepassing van het verlaagde BTW-tarief met eventuele teruggave BTW kan plaatsvinden.

Indien u van mening bent dat u wél aantoonbaar voor het verlaagde BTW-tarief in ‘oudere’ jaren in aanmerking komt, raden wij u aan dat af te stemmen met uw adviseur. Uiteraard kunt u ook met  H&L contact opnemen en zijn wij gaarne bereid de afstemming met de Belastingdienst voor u te verzorgen.

Auteur: Ad Teunissen RB, H&L Accountants & Belastingadviseurs

Lees de berichten over teruggave BTW:

Door middel van dit artikel trachten wij u zo goed mogelijk geïnformeerd te houden. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaardt de schrijver noch H&L Accountants & Belastingadviseurs enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of gevolgen daarvan.

 

Reageer op dit artikel