nieuws

Groot economisch effect recreatief fietsgebruik

Retailing

Groot economisch effect recreatief fietsgebruik

AMERSFOORT – Actuele cijfers, verzameld door de Stichting Landelijk Fietsplatform – het kennis- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in ons land, tonen dat jaarlijks meer dan 50% van de bevolking (ruim 8,5 miljoen Nederlanders) op de fiets stapt voor het maken van een recreatieve tocht.

AMERSFOORT – Actuele cijfers, verzameld door de Stichting Landelijk Fietsplatform – het kennis- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in ons land, tonen dat jaarlijks meer dan 50% van de bevolking (ruim 8,5 miljoen Nederlanders) op de fiets stapt voor het maken van een recreatieve tocht.

Dit resulteert in ruim 200 miljoen fietstochten van een uur of meer en circa € 750 miljoen aan bestedingen onderweg. Deze bestedingen zijn aanzienlijk toegenomen, omgerekend per fietstocht gemiddeld 34% in vergelijking met 2002. Ook het aantal meerdaagse fietstochten is gegroeid. In 2008 werden er ruim 1 miljoen fietsvakanties gehouden, waarvan ongeveer 450.000 op basis van het LF-netwerk. Het Fietsplatform ziet goede kansen voor verdere toename van het recreatief fietsgebruik en fietsvakanties in Nederland, onder andere door het stimuleren van het inkomend fietstoerisme. Voorwaarde is volgens voorzitter van het Fietsplatform Jan Dijkema wel het blijven investeren in de mogelijkheden voor fietsrecreatie en het verder versterken van de samenwerking op het gebied van marketing en voorlichting.

Economische effecten recreatieve fietstochten
De basisomstandigheden voor het maken van recreatieve fietstochten in ons land zijn in principe ideaal: veel afwisseling op korte afstanden, vlak en een grote dichtheid van paden en wegen. Aanvullende voorzieningen zoals routes, bezienswaardigheden en andere afstappunten (o.a. horeca) maken de fietsmogelijkheden compleet. Recreatieve fietsvoorzieningen verdienen uit het oogpunt van hun maatschappelijk belang ruim aandacht. Ze verbeteren immers de leefbaarheid van een gebied en stimuleren het fietsgebruik, wat weer goed is voor de volksgezondheid (beweegnorm, ontspanning door inspanning) en het milieu. Maar bovenal leveren recreatieve fietsmogelijkheden een forse stimulans voor de economie. Jaarlijks brengen fietsers in totaal zo’n € 750 miljoen in het laatje aan bestedingen tijdens fietstochten, vooral bij horeca en overnachtingsaccommodaties: ruim € 6,- per persoon tijdens fiets(dag)tocht (+ 34% t.o.v. 2002), ruim € 70,- per persoon per dag tijdens fietsvakantie (+ 50% t.o.v. 2003).
Ook de fietsbranche profiteert ervan. Jaarlijks wordt naar schatting ten behoeve van recreatieve doeleinden voor een bedrag van € 450 miljoen uitgegeven aan fiets en toebehoren. Opvallend is daarbij de opmars van de elektrisch ondersteunde fiets – deze maakt het voor senioren mogelijk langer te genieten van het fietsen.
 
Groei meerdaagse (LF-)fietstochten
Meerdaagse fietstochten zitten in de lift. In 2008 werden ruim 1 miljoen fietsvakanties gehouden, vakanties waarbij op meer dan de helft van de dagen is gefietst. Bij iets minder dan de helft daarvan – circa 450.000 tochten – werden de Landelijke Fietsroutes (LF-routes) gebruikt. In 2008 maakte 16% van de Nederlandse bevolking (± 2 miljoen personen) gebruik van dit door het Fietsplatform beheerd landelijk netwerk (2003: 11%). De aantrekkelijkheid en afwisseling van de routes vormen de belangrijkste motieven bij de keuze voor de LF-routes.
Bij meerdaagse LF-fietstochten blijkt vooral overnacht te worden in hotels en Bed&Breakfast-accommodaties, waarbij een trend naar luxer overnachten zichtbaar wordt. Bijzonder populair zijn ook de particuliere logeeradressen van Vrienden op de Fiets, van deze adressen wordt steeds meer gebruikgemaakt.

Vraag en aanbod lopen uit elkaar
Stimuleren van recreatief fietsen begint met ruime aandacht voor de basisvoorwaarden voor fietstochten: een mooie omgeving die goed toegankelijk is via aantrekkelijke, veilige paden en wegen. Een belangrijk punt van zorg daarbij is dat door toenemende verstedelijking de groene ruimte krimpt. Bovendien stuit de fietser steeds vaker op barrières en laat het onderhoud van fietspaden soms te wensen over. Passende maatregelen zijn hiervoor gewenst.

Ook verdere productontwikkeling, aanvullende voorzieningen en service dienen in orde te zijn. Positief in dit verband is de groei van het aanbod aan regionale fietsnetwerken (knooppuntnetwerken), deze vormen samen met het landelijke netwerk (LF-netwerk) een perfecte basis voor het naar eigen inzicht uitstippelen van mooie fietstochten. Positief is ook dat nieuwe informatietechnologie ook hier zijn intrede doet, onder andere in de vorm van een landelijke fietsrouteplanner. Aandachtspunt is de ongelijke spreiding van fietsvriendelijke horeca-/overnachtingsadressen en het gebrek aan overzicht in dit aanbod. Ook het onderhoud van fietsbewegwijzering is niet overal even goed in orde.

Goede marketing en voorlichting zijn essentieel bij het stimuleren van fietsrecreatie. Hier is nog winst te behalen: er is een overdaad aan informatie voor de Nederlandse fietser en de samenhang in activiteiten kan beter. Voor de buitenlandse fietstoerist is er gebrek aan informatie; er wordt nog te weinig ondernomen om het inkomend fietstoerisme te stimuleren. Zeker de Duitse markt biedt veel kansen, fietsen wordt in dat land steeds populairder (2008: 5,6 miljoen fietsvakantiegangers in Duitsland).
 
Meer samenwerking gewenst
Vastgesteld wordt dat investeren in voorzieningen voor het recreatieve fietsen loont. Er liggen kansen, maar het verzilveren daarvan is geen vanzelfsprekendheid. Er gebeurt al veel, maar het onderwerp verdient meer dan de vaak nog te versnipperde aandacht op dit moment. Het Fietsplatform roept op tot een verdere versterking van de samenwerking. Verdere krachtenbundeling is noodzakelijk, zeker op het gebied van marketing/voorlichting.
 
Presentatie brochures
Bovenstaande cijfers en feiten zijn door het Fietsplatform gepresenteerd op 21 april, bij de aftrap van de Meimaand Fietsmaand. Ze zijn afkomstig uit twee recente onderzoeken die in opdracht zijn verricht: één met actuele algemene cijfers en feiten over het recreatieve fietsen in Nederland (rapport ‘Zicht op Nederland Fietsland 2009’, i.s.m. Kenniscentrum Recreatie) en één specifiek over het gebruik en waardering van het door het Fietsplatform beheerde netwerk Landelijke Fietsroutes (onderzoek Grontmij | Route IV; brochure ‘Informatie onderzoek LF-routes’).

De Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als landelijk kenniscentrum en is verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur (LF-net). Overheid en organisaties zijn in de stichting vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond, Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), RAI (afdeling fietsen) en de provincies. Nauw samengewerkt wordt verder met ondermeer het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), VVV Nederland, RECRON en Koninklijk Horeca Nederland.

Reageer op dit artikel