nieuws

Collectief Europese Importeurs kraakt beslissing Europese Commissie af

Elektrische fietsen 1075

Het Collectief van Europese Importeurs van elektrische fietsen heeft de beslissing van de Europese Commissie om invoer te registreren afgekraakt. Het Collectief stelt dat de Verordening zeer ernstige schade aan de Europese importeurs berokkent en dat het de toekomst van de getroffen bedrijven in gevaar brengt.

Collectief Europese Importeurs kraakt beslissing Europese Commissie af
Importeurs van elektrische fietsen waarschuwen voor tekorten op de Europese markt aan e-bike componenten omdat er ook een ‘anti-circumvention’ klacht lijkt te komen. Foto Bike Europe

“Terwijl er nog altijd geen steekhoudend bewijs is voor de beschuldiging dat de invoer schade toebrengt aan de Europese industrie, bedreigt de Verordening de importeurs met mogelijke, retroactieve inning van torenhoge dumpingrechten”, aldus het Collectief. Deze dreiging hangt volgens het Collectief als een zwaard van Damocles boven de hoofden van een zeer groot aantal Europese KMO’s.

Collectief vecht argumenten aan

Het Collectief heeft op 24 mei zijn officiële reactie op de registratie Verordening aan de Europese Commissie overgemaakt. Daarin vecht het Collectief de argumenten van de Commissie aan. Een eerste essentieel punt van kritiek is dat de Commissie de beslissing tot registratie volledig heeft gebaseerd op de klachten van de EBMA en op Chinese statistieken, volgens het Collectief verkregen op een dubieuze manier.

Geen schade aan Europese producenten

Het Collectief argumenteert dat het onderzoek inmiddels al een halfjaar loopt. Dit zou voldoende tijd moeten geven voor de Commissie om de klacht van de EBMA aan de werkelijkheid te toetsen en tot voorlopige bevindingen te komen, bijvoorbeeld over de schade aan de Europese industrie. Wat dat betreft, staat het vast dat de Commissie reeds over bruikbare informatie beschikt als resultaat van de verificatie-onderzoeken die uitgevoerd zijn bij Accell, Derby Cycle, Eurosport, Koninklijke Gazelle en Prophete. Na die onderzoeken zijn de niet-confidentiële bevindingen publiek gemaakt, dus voor iedereen toegankelijk. Daaruit blijkt duidelijk dat voor alle bedrijven de winstgevendheid voor het betrokken product in 2015, 2016 en tijdens de onderzoeksperiode aanzienlijk is verbeterd.

Winstgevendheid van het product 2014 2015 2016 IP
Accell Group 100 191 182 67
Derby Cycle Holding GmbH 100 163 228 197
Eurosport DHS SA 100 344 867 1,895
Koninklijke Gazelle NV 100 431 236 332
Prophete GmbH & Co. KG 100 68 81 118

Bron: Antwoorden van de EU producenten in de steekproef op de vragenlijst

Schade door Chinese import

Die bevindingen druisen volgens het Collectief dus regelrecht in tegen de bewering van EBMA over de schade aan de Europese industrie als gevolg van de Chinese import. In zijn verweerschrift vraagt het Collectief aan de Commissie, en dat al voor de derde keer, om de accuraatheid te bevestigen van de schade indicatoren die zijn vastgesteld bij verificatie van de producenten in de steekproef. Het Collectief voegt daaraan toe dat deze informatie geen enkele schade dan ook voor de EU producenten aantoont, maar wel cruciaal verbeterende trends voor wat betreft omzet, verkoopvolumes and rentabiliteit.

‘Recht op weerwoord dient tot niets’

Een tweede punt van kritiek is dat de Europese Commissie alle argumentatie van het Collectief systematisch naast zich neerlegt. Dat druist volgens het Collectief in tegen het artikel van de dumpingwetgeving dat uitdrukkelijk voorschrijft dat de Commissie, voor wat betreft registratie, de invoerders de mogelijkheid moet geven om weerwerk te bieden. Het Collectief stelt dat het recht op weerwoord tot niets dient als de Commissie het Collectief eenvoudigweg kan negeren, zonder uit te leggen waarom de argumentatie en het geleverde bewijs niet overtuigend zijn.

Percentage van 189%

Het Collectief stelt: “Voor wat betreft de indicatieve dumpingrechten van 189%, weet de Commissie maar al te goed dat er tot nu toe in geen enkel anti-dumpingonderzoek rechten zijn opgelegd die ook maar in de buurt komen van dit percentage. En toch is dat het cijfer waar de importeurs mee moeten werken om het risico van het voortzetten van hun activiteiten te beheren. Dergelijke enorme kosten incalculeren maakt het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten onmogelijk als bijna het dubbele van de importwaarde van de fietsen extra betaald zou moeten worden begin 2019. Het is daarom bijzonder te betreuren dat de Commissie zo’n uitspraak heeft gedaan over een excessief hoog recht dat retroactief zou kunnen worden opgelegd.”

Dubieuze gegevensbron

Een derde, belangrijk punt van kritiek is het feit dat de Europese Commissie blijft vasthouden aan het gebruik van Chinese exportdata en aan de confidentialiteit voor de bron van die gegevens. In de Verordening vermeldt de Commissie twee redenen om de gegevensbron vertrouwelijk te houden. Ten eerste zou openbaarmaking een inbreuk zijn op het auteursrecht en ten tweede is de bron bekend en openbaar tegen betaling.

Exportgegevens zichtbaar tot niveau 8 cijfers

In de klacht zelf heeft EBMA niet om vertrouwelijkheid van de bron gevraagd. Dat werd pas achteraf geclaimd om redenen die volgens het Collectief tot op heden niet te achterhalen zijn. Intussen heeft het Collectief onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van de gegevens en geconstateerd dat de benodigde gegevens tot een niveau van 10 cijfers (zoals gebruikt door EBMA) niet kunnen worden bekomen omdat ze niet worden vrijgegeven door de Chinese autoriteiten. Dat stemt overeen met de officiële verklaring van de Chinese douaneautoriteiten dat exportgegevens slechts beschikbaar zijn tot een niveau van 8 cijfers. Dit alles druist in tegen het recht van verdediging van het Collectief omdat de Commissie invoervolumes bepaalt op basis van gegevens die het Collectief niet kan verifiëren.

Onherstelbare schade

Het Collectief concludeert: “We maken ons grote zorgen over het gebrek aan objectiviteit dat de Commissie heeft getoond in de Registratie Verordening en erger nog, de gevolgen van het feit dat de Commissie de extreme beweringen in de twee klachten schijnt te onderschrijven. De schade die door de verklaringen in de Registratie Verordening aan EU-importeurs wordt veroorzaakt, is onherstelbaar. Ze zullen nooit in staat zijn om de verloren verkoopvolumes en -inkomsten in het seizoen 2018 terug te verdienen als gevolg van het excessieve, buitensporige en ongerechtvaardigde risico dat moet worden beheerd als gevolg van de signalen die met de Registratie Verordening de markt worden ingestuurd.”

Nieuwe hoorzitting

Ten slotte heeft het Collectief om een nieuwe hoorzitting verzocht om haar bezorgdheid toe te lichten met betrekking tot zowel registratie als het ontbreken van schade en causaal verband. Tegelijkertijd is het Collectief contact aan het nemen met de ‘Hearing Officer’ om ook een hoorzitting met deze dienst te regelen, mocht de Commissie de verzoeken van het Collectief om de aanvullende informatie en verduidelijkingen in dit standpunt blijven weigeren.

Lees meer over de dumpingklacht

Reageer op dit artikel