nieuws

‘Werkkostenregeling geen stimulans voor fietsgebruik’ waarschuwt PricewaterhouseCoopers

algemeen

‘Werkkostenregeling geen stimulans voor fietsgebruik’ waarschuwt PricewaterhouseCoopers

AMSTERDAM – De stelling van Rein van den Bogaert (elders op deze website) dat de op Prinsjesdag voorgestelde Werkkostenregeling een verruiming zou zijn van de bedrijfsfietsregeling, wordt niet onderschreven door Eric Dankaart en David Savenije van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs. Sterker nog, zij waarschuwen juist voor de gevaren van deze regelingen en komen al met alternatieve opties.

AMSTERDAM – De stelling van Rein van den Bogaert (elders op deze website) dat de op Prinsjesdag voorgestelde Werkkostenregeling een verruiming zou zijn van de bedrijfsfietsregeling, wordt niet onderschreven door Eric Dankaart en David Savenije van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs. Sterker nog, zij waarschuwen juist voor de gevaren van deze regelingen en komen al met alternatieve opties.

De werkkostenregeling is een vrijstelling van 1,5% van de fiscale loonsom (exclusief eindheffingsbestanddelen) voor vergoedingen en verstrekkingen, ongeacht de vraag in welke mate daarin een beloningselement te onderkennen valt.

Eén van de vergoedingen/verstrekkingen die onder dit 1,5% forfait gaat vallen is de vergoeding/verstrekking van een fiets. Vergoedingen en verstrekkingen die binnen dit forfait vallen, zullen ook geen normeringen en beperkingen meer kennen. De fiets zal dan voor de waarde in het economische verkeer – in beginsel de consumentenprijs – moeten worden meegeteld in de grondslag van het forfait.

“De vergoede of verstrekte fietsen aan werknemers ‘vullen’ voor de waarde in het economische verkeer het 1,5%, bij overschrijding van dit forfait vindt zonder nadere afspraken tussen werkgever en werknemer de eindheffing van 80% plaats,” licht Dankaart toe.

“Dit betekent een grote verandering ten opzichte van de huidige fiscaal vriendelijke fietsregelingen. Een consequentie kan zijn dat werkgevers de mogelijkheid voor werknemers schrappen om, in het kader van een flexibel arbeidsvoorwaardensysteem een fiets te kopen vanuit hun brutoloon. Deze mogelijkheid beperkt immers het budget dat de werkgever heeft om andere (zakelijke) kosten te vergoeden.”

Volgens Savenije heeft het er alle schijn van dat de voorgestelde regeling wet zal worden. “Het argument van het Ministerie van Financiën is dat dit nu eenmaal het offer is dat gebracht moet worden om te komen tot administratieve vereenvoudiging. Het is wel frappant dat in deze tijd van vergroening de aanschaf en gebruik van de fiets, hét alternatief voor de auto, straks niet meer wordt gestimuleerd.”

De loonheffingsspecialisten van PricewaterhouseCoopers hebben al hun gedachten laten gaan over oplossing om de werkkostenregeling, wat betreft de fiets, te ontzien. Hun oplossingen sluiten aan bij de huidige fiscale wet – en regelgeving.

Oplossingen
1. Een gerichte vrijstelling opnemen in de Wet op de loonbelasting 1964 voor de fiets die op ten minste de helft van het aantal werkdagen wordt gebruikt voor woon- werkverkeer en/of dienstreizen. Deze fiets mag dan onbelast worden verstrekt of worden vergoed door de werkgever. Of:
2. Indien er geen gerichte vrijstelling komt, dan kan de wetgever in de uitvoeringsregeling van de Wet op de loonbelasting 1964, die in het eerste kwartaal van 2010 verwacht wordt, een bepaling opnemen. Inhoud van deze bepaling zou moeten zijn dat de voornoemde fiets weliswaar binnen het 1,5% forfait valt, maar voor een waarde van nihil. Het resultaat is hiermee dan hetzelfde als bij een gerichte vrijstelling. Met één van deze twee oplossingen blijft de fiets ook aantrekkelijk voor een flexibel arbeidsvoorwaardensysteem.

Geen oplossing, maar mogelijke variant
De fiets die op ten minste de helft van het aantal werkdagen wordt gebruikt voor woon- werkverkeer en/of dienstreizen wordt tegen een lagere (besparings-)waarde meegenomen in de grondslag van het 1,5% forfait. Op deze wijze legt de fiets een kleiner beslag op de totale ruimte van de werkkostenregeling.

“De komende tijd zal moeten blijken of de wetgever openstaat voor een oplossing. Oproepen door een brancheorganisatie of belangenbehartigers van fietsers kunnen wellicht bijdragen om politiek Den Haag hiervoor op de pedalen te krijgen,” aldus Dankaart en Savenije.

Hun voorstellen zijn al doorgespeeld naar RAI, BOVAG en Joop Atsma.

Reageer op dit artikel