artikel

Fietsgebruik groeit

algemeen

Het fietsgebruik binnen de jaarlijkse kilometers die Nederlanders afleggen, is gestegen. Binnen de eigen landsgrenzen leggen Nederlanders in totaal, met alle vormen van vervoer die ze gebruiken, bijna 11.000 kilometer per persoon af. Het totaal aantal kilometers per jaar komt daarmee op 184 miljard. Dit getal is de laatste jaren min of meer stabiel, met één uitzondering: het fietsgebruik.

Fietsgebruik groeit
Sinds 2004 is het fietsgebruik met 7 procent toegenomen, blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2014 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Go!Mobility, de nieuwsbrief van RAI Vereniging, meldt dat sinds 2004 het fietsgebruik met 7 procent is toegenomen. Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2014 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Volgens het KiM leggen Nederlanders bijna 40 procent van alle verplaatsingen en ruim de helft van de afgelegde kilometers af als autobestuurder. Dat is de belangrijkste wijze van verplaatsen.

Autokilometers afgevlakt

In de jaren na 2004 vlakte de toename van het aantal als autobestuurder afgelegde reizigerskilometers af. Als belangrijkste oorzaken noemt het kennisinstituut onder andere de economische crisis en het afnemend autogebruik onder jongvolwassenen (tot 40 jaar).

Meer fietsforensen

Na de auto is de fiets het meest populaire vervoermiddel in ons land. Een kwart van alle verplaatsingen en bijna een tiende van de afgelegde kilometers gaat per fiets. Nederlanders pakken vooral voor korte ritten de fiets. Uit Mobiliteitsbeeld 2014 valt af te lezen dat de toename van het fietsgebruik met name is toe te schrijven aan woon-werkverkeer en verplaatsingen van en naar onderwijsinstellingen. Het KiM stelt vast dat naast de grotere arbeidsparticipatie van vrouwen ook het toegenomen werkgerelateerde fietsgebruik van 60-plussers hier sterk toe hebben bijgedragen.

Aandeel e-bike 10 procent

Uit het CBS Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) uit 2013 blijkt dat inmiddels ongeveer 10 procent van alle Nederlanders een e-bike bezit. Vooral onder senioren zijn elektrische fietsen populair. Ruim een kwart van deze groep beschikt over een e-bike. Ter vergelijking: in de leeftijdsgroep tot 40 jaar bezit 1 procent een e-bike, bij veertigers is dat zo’n 5 procent en onder vijftigers ongeveer 10 procent. Van alle fietskilometers wordt inmiddels ruim 12 procent per e-bike afgelegd. De gemiddelde afstand die daarbij wordt overbrugd bedraagt 6,3 kilometer. Dat is ruim tweemaal zoveel als de afstand die een Nederlander gemiddeld per ‘gewone’ fiets aflegt (3,6 km).

Reageer op dit artikel