Maandag 6 November AFAS Leusden

Voorwaarden voor deelname verkiezing

Tweewieler Award Tweewielerwinkel van het Jaar

2023

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkiezing van de Tweewieler Award voor de Tweewielerwinkel van het Jaar 2023. De verkiezing wordt georganiseerd door Tweewieler, een uitgave van VMN media gevestigd te Zeist (hierna: de organisatie). Alle inschrijvers verklaren zich akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

1.         Toepassing van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de verkiezing van de Tweewieler Award voor de Tweewielerwinkel van het Jaar, ieder gebruik van de internetsites www.tweewieler.nl en www.tweewielerawards.nl alsmede het gebruik van het logo van de Tweewieler Awards.

 

2.    Doel van de verkiezing

De verkiezing beoogt aandacht te schenken aan de innovaties en verbeteringen die zich binnen de wereld van tweewielerwinkels voordoen. De verkiezing stimuleert de tweewieler-detailhandel om het bedrijf naar een hoger plan te tillen en zo de branche verder te professionaliseren.

Van de deelnemers aan de verkiezing en in het speciaal de winnaar wordt verwacht dat zij collega’s inspireren om actief aan de slag te gaan met een winkel die:

•    consumenten ‘pakt’,

•    stimuleert om bij de vakhandel de fiets te kopen,

•    service hoog in het vaandel heeft staan,

•    rendeert,

•    toekomstbestendig is.

 

3.    Definitie tweewielerwinkel

Voor deelname aan de verkiezing van de Tweewieler Award voor de Tweewielerwinkel van het Jaar 2023 verstaat de organisatie onder een tweewielerwinkel:

a.    Een fysieke winkel (detailhandel) die zich richt op consumenten door de verkoop (sales) en/of het onderhoud (after-sales) van tweewielers zoals (elektrische) fietsen en/of bromfietsen en daaraan gerelateerde producten en toebehoren.

b.    De fysieke winkel kan naast de fysieke verkoop ook een online verkoopkanaal hebben. Web only winkels zijn van deelname uitgesloten.

c.    In combinatie met een fysieke winkel die zich richt op sales zijn ook mobiele after-sales diensten (onderhoud en reparatie aan huis) toegestaan.

d.    De verkoop en/of het onderhoud van fietsen en/of bromfietsen is de hoofdactiviteit binnen de onderneming.

e.    Naast fietsen en/of bromfietsen kunnen andere wettelijk toegestane vervoermiddelen zoals bijvoorbeeld Light Electric Vehicles (LEV’s) onderdeel zijn van het assortiment.

 

4.    Deelnemen

a.    Deelnemende winkels dienen te voldoen aan de in artikel 3 genoemde definities van een tweewielerwinkel en confirmeren zich aan de voorwaarden zoals in dit document geschetst.

b.    Deelnemende winkels dienen een zelfstandige onderneming te zijn met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel (in België de Kruispuntbank van Ondernemingen). Het staat de organisatie vrij om aan de deelnemende winkel het bewijs voor de inschrijving bij de KvK/KBO te vragen.

c.    Bedrijven met meerdere vestigingen kunnen met één vestiging deelnemen aan de verkiezing. Bij het aanleveren van de gevraagde gegevens levert het bedrijf de gegevens van de deelnemende vestiging aan.

d.    De tweewielerwinkel vertegenwoordigt de laatste schakel in de bedrijfskolom. Om die reden zijn fabrikanten en importeurs expliciet uitgesloten van deelname. Specifieke en uitsluitend op de levering aan consumenten gerichte winkels van fabrikanten (brandstores) worden wel toegelaten tot de verkiezing wanneer deze vallen binnen de hiervoor genoemde definities en voldoen aan de voorwaarden.

e.    Aan de verkiezing van de Tweewieler Award voor de Tweewielerwinkel van het Jaar 2023 mogen tweewielerwinkels uit alle Nederlandse provincies en – in verband met de Nederlandse voertaal – Vlaamstalige Belgische provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant meedoen. Vlaamstalige tweewielerwinkels in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest die willen meedoen rekent de organisatie als behorend tot de provincie Vlaams-Brabant.

 

5.    Kosten voor deelname

Voor deelname aan de verkiezing worden aan de deelnemers geen kosten in rekening gebracht.

 

6.    Inschrijven

Bedrijven dingen uitsluitend mee naar de titel wanneer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en de gevraagde foto’s en communicatie-uitingen zijn aangeleverd. Na een quick scan van de aangeleverde gegevens door de organisatie volgt:

a. per mail het bericht dat de inschrijving volledig is, waarmee de deelname wordt bevestigd of

b. wanneer de inschrijving om welke reden dan ook niet compleet is, één keer het verzoek om de inschrijving alsnog te complementeren. Na een complete inschrijving volgt dan alsnog de bevestiging van de deelname. Is de inschrijving dan nog niet compleet, dan volgt uitsluiting van deelname aan de verkiezing.

Bedrijven die zich inschrijven voor de Tweewieler Award voor de Tweewielerwinkel van het Jaar 2023 dingen automatisch mee naar de Awards voor de meest klantvriendelijke winkel, de beste werkgever en de meest innovatieve ondernemer.

 

7.    Verantwoording

7.1.    In het voorgaande is een globale indicatie van het juryproces weergegeven. Het staat de jury vrij om op basis van actuele inzichten dan wel op basis van zwaarwegende argumenten af te wijken van het in deze voorwaarden beschreven juryproces.

7.2.    De jury staat bij monde van de juryvoorzitter open voor het geven van een toelichting op de door haar gemaakte keuzes voor zover dat mogelijk is zonder de vertrouwelijkheid van de deelnemers daarbij te schaden.

7.3.    Over eenmaal door de jury gemaakte keuzes is geen beroep meer mogelijk.

 

8.    Logogebruik

Genomineerde bedrijven mogen het logo met de vermelding genomineerd gebruiken.

Finalisten mogen het logo met de vermelding finalist gebruiken. De winnaar van de verkiezing mag het logo met de vermelding winnaar gebruiken. Genomineerden, finalisten en winnaar krijgen van de organisatie het logo aangeleverd.

 

9.    Persoonsgegevens

De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite van Tweewieler.

 

10.    Aansprakelijkheid

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie die wordt gecommuniceerd via de vaktitel Tweewieler, de internetsites Tweewieler.nl en Tweewielerawards.nl alsmede de nieuwsbrieven en berichten op sociale media van Tweewieler.

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en haar partners zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

 

11.    Intellectueel eigendomsrecht

Op de verkiezing, rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of de gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd.

 

12.    Wijzigingen in de voorwaarden

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsites Tweewieler.nl en/of Tweewielerawards.nl

 

13.    Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing.

 

14.    Contact

Mocht u na het lezen van de voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de verkiezing, neem dan per mail contact op via tweewieler@vmnmedia.nl.

Meer informatie

Stuur een email naar:

Harrie Hoitink
harriehoitink@vmnmedia.nl

Partner worden

Stuur een email naar:

Marlies Trommelen
marliestrommelen@vmnmedia.nl