artikel

Kleineondernemersregeling op de schop: vrijstelling van omzetbelasting

Ondernemen 3605

Met de behandeling van het Belastingplan 2019 is aangegeven dat de Kleineondernemersregeling voor de omzetbelasting – zoals deze nu bestaat – vanaf 1 januari 2020 gaat veranderen. Doel van de aanpassing is door invoering van een vereenvoudigde vrijstellingsregeling kleine ondernemers stimuleren en hun administratieve lasten beperken.

Kleineondernemersregeling op de schop: vrijstelling van omzetbelasting
Kleine ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000, kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

De huidige Kleineondernemersregeling (KOR) regelt dat de (kleine) ondernemer geen of minder omzetbelasting hoeft af te dragen als onder een bepaald bedrag aan te betalen omzetbelasting wordt gebleven. Om in aanmerking te komen voor de huidige KOR, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • er is sprake van een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma;
  • na aftrek van de voorbelasting is de te betalen omzetbelasting minder dan € 1.883,- op jaarbasis;
  • de onderneming is in Nederland gevestigd;
  • er wordt voldaan aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Formule voor vermindering

Op basis van de KOR bedraagt de vermindering bij een af te dragen bedrag aan omzetbelasting op jaarbasis van maximaal € 1.345,- 100% van de af te dragen omzetbelasting. Indien de af te dragen omzetbelasting meer bedraagt dan € 1.345,- per jaar maar minder dan € 1.883,-, dan bedraagt de vermindering geen 100%. De vermindering wordt dan berekend volgens de volgende formule: 2,5 x (€ 1.883,- minus het te betalen bedrag aan omzetbelasting).

Regeling niet voor rechtspersonen

Onder de huidige KOR geldt de regeling niet voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen of verenigingen. Bij meerdere bedrijven binnen één eenmanszaak moet de omzetbelasting van die bedrijven bij elkaar worden opgeteld om de btw-vermindering te berekenen. De regeling geldt immers per ondernemer en niet per bedrijf. Is er sprake van een eenmanszaak en wordt daarnaast in een samenwerkingsverband deelgenomen, dan hoeft de omzetbelasting van de verschillende ondernemingen niet bij elkaar te worden geteld.

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2020

Met de nieuwe regeling heeft het kabinet voor ogen om de kleine ondernemers meer te gaan stimuleren en ondersteunen. Niet langer is de te betalen omzetbelasting van belang om te bepalen of de KOR van toepassing is, maar de jaaromzet. Kleine ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000,- in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting. Dit houdt in dat geen omzetbelasting aan de afnemers in rekening hoeft te worden gebracht. Er mag dus ook geen omzetbelasting op de facturen worden vermeld.

Geen aangifte omzetbelasting

Verder geldt dat geen aangifte omzetbelasting hoeft te worden gedaan. Andere kant is dat de omzetbelasting die aan andere ondernemers moet worden betaald, niet in aftrek mag worden gebracht. De nieuwe KOR geldt alleen voor de in Nederland verrichte leveringen en diensten.

Toepassingsbereik ruimer

In vergelijking tot de huidige KOR wordt het toepassingsbereik van de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting ruimer. Ook rechtspersonen kunnen straks van de vrijstelling gebruik gaan maken. Verwacht wordt dat met name veel stichtingen en verenigingen met een beperkte omzet zullen kiezen voor de vrijstelling. Dit kan een aanzienlijke verbetering van hun fiscale positie opleveren.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de nieuwe regeling is 1 januari 2020. Ondernemers krijgen de mogelijkheid vanaf 1 juni 2019 melding te doen van het toepassen van de nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020. Deze melding moet uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Pamela HoetelmansMr. P.A.P. Hoetelmans RB, is in de dagelijkse adviespraktijk werkzaam als fiscaal jurist bij H&L Accountants & Belastingadviseurs.

Reageer op dit artikel